Stammbaum

Dakota de Gosleydan
Ch.
Jaz d'Espinavessa
männlich
LOE 01554815
09.02.2005
Gos d'Atura Català
gris
985120023831742
Spanien
Ch ( ES )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1826_JazdEspinavessa2.jpg
Ch.
Embut d'Espinavessa
LOE 01275072
13.05.2001
Gos d'Atura Català
negro i fuego
Spanien
Ch ( ES (04))
HD unbekannt, Zuchtzulassung
955_EMBUTDESPINAVESSA.jpg
Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
01.01.1998
barquillo
Ch ( ES 00) )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Dab d'Espinavessa
LOE 00841189
HD unbekannt, Zuchtzulassung
444_DabdEspinavesa2.jpg
Fina d'Espinavessa
LOE RRC 00053810
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Java d'Espinavessa
LOE 00953601
07.08.1997
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Grey d'Espinavessa
LOE 00747190
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Birolla d'Espinavessa II
LOE 01185206
28.12.1999
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
01.01.1998
barquillo
Ch ( ES 00) )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Dab d'Espinavessa
LOE 00841189
HD unbekannt, Zuchtzulassung
444_DabdEspinavesa2.jpg
Fina d'Espinavessa
LOE RRC 00053810
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Eina d'Espinavessa I
LOE 01017263
04.04.1998
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Tula d'Espinavessa
LOE 00620013
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Alsa de Fogars de Montclus
Hündin
LOE RRC 00071379
11.04.1999
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat de Fogars de Montclus
LOE RRC 00064333
07.11.1996
Gos d'Atura Català
arena
985100008174273
Schweden
SE Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Blat de Fogars de Montclus.jpg
Ch.
Anuc de Fogars de Montclus
LOE RRC 00045651/87
12.01.1987
barquillo
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
288_AnukdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Pinxo d'Espinavessa
LOE RRC 00032849 / 83
HD unbekannt, Zuchtzulassung
487_PINXOdEspinavessa1.jpg
Cleda
LOE RRC 00044701 /87
HD unbekannt
3805_Cleda_Batra_2017_1.jpg
Bala de Fogars de Montclus
LOE 00626272
23.06.1994
barquillo
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Bala de Fogars de Montclus.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchtzulassung
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Eixida de Fogars de Montclus
LOE RRC 00065632
26.04.1997
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Esca
LOE RRC 00052071
01.08.1989
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Cana de Fogars de Montclus
LOE RRC 00052419
14.08.1990
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Anuc de Fogars de Montclus
LOE RRC 00045651/87
HD unbekannt, Zuchtzulassung
288_AnukdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Agata del Gran Kahnn
LOE 00332129
HD unbekannt, Zuchtzulassung