Stammbaum

Wurf
Panxut de Can Puigmorenc
männlich
LOE 02195365
* 15.04.2013
Gos d'Atura Català
arena
977200008514580
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Panxut de CanPuigmorenc 1.jpg
Ch.
Ventall d'Espinavessa
LOE 01835786
* 01.06.2008
Gos d'Atura Català
gris
981098102089887
Ch (ES) /W M Cat 10
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2272_VentallIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Gipi d'Espinavessa
LOE 01635434
* 11.01.2006
gris
Ch ( ES )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1911_GIPIDESPINAVESSA1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
* 01.11.2001tot
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Gebra I d'Espinavessa
LOE 01207785
* 27.05.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ona II d'Espinavessa
LOE 01521306
* 10.10.2004tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ch.
Embut d'Espinavessa
LOE 01275072
* 13.05.2001tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
955_EMBUTDESPINAVESSA.jpg
Girola d'Espinavessa
LOE 01381518
* 20.12.2002tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2105_GIROLAdEspinavessa1.jpg
FCI-WeltSg
Aisa del Bosque de Quercus
LOE 01926962
* 06.08.2009
Gos d'Atura Català
barquillo
981098102328806
W M Cat 11
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Aisa del Bosque de Quercus.JPG
Ch.
Xaus de Pastors de Blo
LOE 01821204
* 11.05.2008
gris
981098100960574
Ch ( ES )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1710_XausdePastorsdeBlo2.jpg
Ch.
Buyezo de Pastores del Pas
LOE 01682174
* 04.02.2007 - tot27.11.2020 (AOD 13 J. 9 M.)
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Buyezo Pastors del Pas 1.jpg
Ch.
Ombra de Pastors de Blo
LOE 01525148
* 18.12.2004tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1707_OmbradePastorsdeBlo2017_1.jpg
Brina de l'Alba de Sant Fost
LOE 01742806
* 23.08.2007
arena
977200007191047
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2479_BrinadelAlbadeSantFost1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
* 01.11.2001tot
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Lamba de Pastors de Blo
LOE 01408103
* 13.07.2003tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Lamba de Pastors de Blo 1.JPG
Argila de Vallespinosa
Hündin
LOE 02549921
* 21.10.2020
Gos d'Atura Català
arena
941000025686861
HD unbekannt
10300_ArgiladeVallespinosa2022_2.jpg
M.CH.
Reig de Vallespinosa
LOE 02288293
* 22.09.2015
Gos d'Atura Català
barquillo
981098106112636
Ch ( Int / ES / ES Club 2018 / Cat )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
6937_ReigdeVallespinosa2019_1.jpg
Roure d'Espinavessa
LOE 01894978
* 01.04.2009 - tot02.02.2022 (AOD 12 J. 10 M.)
arena
981098102452429
HD unbekannt, Zuchtzulassung
4950_RouredEspinavessa1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
* 01.11.2001tot
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Fosca V d'Espinavessa
LOE 01403618
* 16.04.2003tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Baldufa II d'Espinavesa
LOE 01911564
* 23.06.2009
941098102362854
HD unbekannt, Zuchtzulassung
3396_BaldufaIIdEspinavessa2020_1.jpg
Ch.
Gipi d'Espinavessa
LOE 01635434
* 11.01.2006
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1911_GIPIDESPINAVESSA1.jpg
Eina II d'Espinavessa
LOE 01700583
* 24.11.2006
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2265_EINAIIdEspinavessa2.jpg
Jgd-Ch.
Tramuntana de Vallespinosa
LOE 02401802
* 05.12.2017
Gos d'Atura Català
arena
981020017425972
JCh ( Cat 2018 )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
8915_TramuntanadeVallespinosa2020_2.jpg
Club Ch.
Xiulet II d'Espinavessa
LOE 02317805
* 21.05.2015
arena
941000017668058
Ch ( Club ES 2018 )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
7512_XiuletdEspinavessa2019_1.jpg
Rec d'Espinavessa
LOE 01749027
* 16.03.2007
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Menuda I d'Espinavessa
LOE 02154096
* 12.04.2013
HD unbekannt, Zuchtzulassung
LLanegra de Vallespinosa
LOE 02288289
* 22.09.2015
arena
981098106106235
HD unbekannt, Zuchtzulassung
6939_LlanegradeVallespinosa2022_2.jpg
Roure d'Espinavessa
LOE 01894978
* 01.04.2009 - tot02.02.2022 (AOD 12 J. 10 M.)
HD unbekannt, Zuchtzulassung
4950_RouredEspinavessa1.jpg
Baldufa II d'Espinavesa
LOE 01911564
* 23.06.2009
HD unbekannt, Zuchtzulassung
3396_BaldufaIIdEspinavessa2020_1.jpg